Ordbog

A
Adressefunktioner
Område: Generelt
Fortæller hvilken "kasket" en given person/Firma varetager, det kunne eksempelvis være Vicevært, Beboerrepræsentant, Juridisk lejer, Ejendomsadministrator.
Alias
Område: Finans
Alias oprettes i kontoplanen for konkrete konti, som genvej for kontonummer i bogføringskladder (fx B = bank)
Autoregulering
Område: Bolig
Dette er en periodisk regulering, som kan oprettes med fast interval. Dette gør, at lejer kan blive automatisk reguleret i forhold til forskellige beregningsmetoder. Disse kan oprettes flere år frem i tiden.
B
BS plus
Område: Generelt
Modul til automatisk bogføring af Betalingsservice-aftaler.
Betalingsformidler
Område: Finans
Betalingsformidler anvendes i kreditorbogføring, og det er her, der opsættes bankformidler-oplysninger.
Bi-lejemål
Område: Bolig
Et eller flere lejemål, hvor opkrævningen skal foregå via hovedlejemål. Ofte anvendt på garage/p-plads.
Bogføringsdata
Område: Finans
For at kunne bogføre på en finansenhed, skal der være oprettet regnskabsår samt en bilags- og journalnummerserie, der "dækker" den pågældende bogføringsdato. Guiden Bogføringsdata kan benyttes til i én og samme arbejdsgang at få tilknyttet nummerserieskabeloner, oprettet nummerserier og regnskabsår på en eller flere finansenheder. Guiden benyttes typisk i forbindelse med regnskabsårsskifte, hvor der skal oprettes nummerserier og regnskabsår for det nye regnskabsår.
Bogføringsgruppe
Område: Finans
Dette er konti, der opsættes på standardkontoplanen, til brug ved bogføring med samlekonti samt ved årsafslutning.
Boligberegning
Område: Bolig
Er en guide, der tilskriver lejen/varslingerne fra lejemål/lejer på lejers kontokort for en given periode. Typisk månedligt.
Boligbogføring
Område: Bolig
Dette er en guide, der overfører boligberegnet/opkrævet poster fra lejers kontokort til finans. Posterne overføres som samlepost pr. konto pr. dag. (som hovedregel).
D
Dimension
Område: Finans
Dimensioner benyttes i forbindelse med bogføring. De kan bruges til at opdele udgifter i kategorier/formål. Derved kan en konto opgøres efter dimension/formål.
E
ESDH
Område: Generelt
Står for Elektronisk Sags- og Dokument Håndtering. ESDH er en digitalisering af papirmassen i virksomheden, dvs. alle brugere kan få adgang til alle dokumenter, faktura mv. i programmet. Risikoen for at manuelle dokumenter/faktura bliver væk formindskes.
Erindring
Område: Generelt
Er en liste over opgaver, der typisk sættes op til at blive vist automatisk ved, når Unik Bolig startes. Listen viser som standard opgaver der skal tages "aktion'' på indenfor de kommende 7 dage. Opgaver kan overdrages/Overtages af kolleger ved sygdom og andet fravær. Afsluttede opgaver med tilhørende bemærkninger gemmes og kan vises efter behov. Erindringer kan også kobles sammen med diverse guider eksempelvis indflytningsguiden (hvad skal altid huskes i forbindelse med en indflytning).
F
Faciliteter
Område: Bolig
Er kartoteker i henholdsvis ejendom/lejemål, hvor du kan registrere hårde hvidevarer, have, husdyrtilladelse, altan, elevator osv.
Finansenhed
Område: Finans
Er en regnskabsenhed, hvori al bogføring foretages. I Unik Bolig oprettes Finansenheder for såvel selskaber som for de enkelte ejendomme.
Finansenhedsgruppe
Område: Finans
Kan bruges til at sammenkæde selskab og underliggende ejendomme fx i forbindelse med diverse guider og udskrifter.
Forretningsgang
Område: Generelt
Fastlægger, hvilke trin og regelsæt, der skal være gældende for den enkelte Guide, som dermed i vid udstrækning kan være kundetilpasset.
G
Grid
Område: Generelt
Er en tabelpræsentation af søgeresultater i forskellige kartoteker, som gør det muligt at sortere og gruppere de viste data.
Guider
Område: Generelt
Guider er en trinvis gennemgang af forskellige handlinger for registrering af relevante/nødvendige oplysninger fx i forbindelse med ind- og fraflytninger.
Guidestatus
Område: Generelt
Guidestatus er en oversigt over guider, der er sat på Pause. Menupunktet findes her: Generelt § Guidestatus. Som udgangspunkt vises guider for den medarbejder, der er logget ind i Unik Bolig, men man kan vælge at se kollegers guider. Bemærk: Der er mulighed for at afgrænse, så der kun vises Indflytningsguider, Massevarslinger o.lign. Dette vises i Grid (se ovenfor).
H
Hurtigvalgs knapper
Område: Generelt
Giver bruger mulighed for at vælge nogle menupunkter fra mappelisten og gøre disse tilgængelige ved hjælp af tastekombinationen Alt+(tal) uanset om mappelisten vises eller er skjult i venstre side af skærmbilledet. I lejerkartoteket kunne følgende være relevante: kontokort, varsling, lejeroversigt.
I
Integration
Område: Generelt
Integration benyttes til at eksportere poster fra konti i Unik Bolig til konti i et andet system.
K
Kodetabel
Område: Generelt
En kodetabel indeholder de 'koder' eller værdier, der kan vælges i et rullegardin. Eksempelvis i rullegardinet Betalingsdag kan der vælges mellem '1. Bankdag', '3. Bankdag' m.fl.
Kontogrupper
Område: Finans
Styrer overskrifter og sammentællinger i diverse udskrifter og oversigter (fx balancer og saldospecifikationer) og muliggør oprettelse af brugertilrettede rapporter.
L
Lejerstreng
Område: Bolig
Er en entydig identifikation af en given lejer, men hensyn til hvilket lejemål vedkommende beboer i en given ejendom. Opbygning: Selskab-ejendom-lejemål-lejer fx 10-101-1-2
Likvidkonti
Område: Finans
Bankkonti på den enkelte finansenhed skal oprettes som en Likvidkonto. Denne likvidkonto anvendes i flere moduler, fx Kreditor, BS plus og Udbetalingsguiden. Dermed kan systemet finde ud af, hvilken konto pengene skal hæves fra.
M
Masserettelser
Område: Bolig
Guide, der muliggør rettelser i diverse kartoteker, fx rettelse af areal på lejemål.
Massevarslinger
Område: Bolig
Guide, der benyttes i forbindelse med oprettelse af lejemål/lejer, hvor der skal registreres opkrævningslinjer/varslinger på disse. Bemærk at denne guide ikke danner varslingsbreve.
Milepæle
Område: Finans
Kartotek, hvori man styrer hvem (hvilke funktionsgrupper) der på et givet tidspunkt har adgang til at bogføre i Unik Bolig. Anvendes fx når man har færdiggjort bogføringen og har afleveret regnskabet til revision.
Momsgrupper
Område: Finans
Det er grupper, der opsættes på opkrævningstyperne for at styre, om der skal moms på lejeopkrævningen. Du kan på lejer fra- og tilvælge om momsgrupper skal benyttes i forbindelse med opkrævning af leje.
Momssats
Område: Finans
Momssatser kan benyttes i forbindelse med bogføring til automatisk beregning/afløftning af moms. De skal opsættes på finansenheden, og kan foruddefineres på standardkontoplanen. Der er standard opsat 1 = indgående moms og 2 = udgående moms 11 = Splitmoms areal 12= Splitmoms omsætning.
N
Nummerserieskabelon
Område: Finans
Dette er en skabelon til oprettelse af nye nummerserier samt fremskrivning af nummerserier til næste regnskabsperiode. Disse skabeloner kan opsættes efter behov, og med mange forskellige muligheder.
O
OMK Budget
Område: Bolig
Modul til varsling af omkostningsbestemthusleje regulering på lejer, samt varsling af skatter & afgifter.
Opkrævningstyper
Område: Bolig
Kartotek, der benyttes i forbindelse dannelse af varslinger, og som styrer boligføring mellem bolig og finans. Kartoteket er opbygget numerisk og numrene svarer generelt til kontonumre i finans.
Ordinære linjer
Område: Bolig
Under mappen Varsling vælges det om der vil ses Ordinære linjer, Engangslinjer, Varslingslinjer (Fremtidige Varslinger), Skabelonlinjer eller Skabelonvarslinger. Der kan i feltet Dato angives en anden dato end d.d. (som programmet som standard foreslår). Om du kan se varslingerne under ordinære linjer eller under varslingslinjer afhænger af, hvilken dato du har valgt under feltet Dato.
R
Roller / Funktionsgrupper
Område: Generelt
Funktionsgrupper er en inddeling af medarbejdere i organisationen eller brugere af systemet Unik Bolig, efter den job- eller opgavefunktion de har. Eksempelvis vil en medarbejder / bruger der sidder med udlejning typisk være medlem af funktionsgruppen Udlejning . En bruger kan godt være med i flere funktionsgrupper. Den funktionsgruppe, der er valgt som den primære, vil være styrende for, hvilken brugergrænseflade medarbejderen ser i programmet.
S
SQL forespørgsel
Område: Generelt
Structured Query Language eller SQL er det mest udbredte programmeringssprog til relationelle databaser. Når der laves en SQL-forespørgsel, hentes / rettes data i databasen, ved hjælp af dette sprog.
Standard startdato
Område: Bolig
Denne dato skal oprettes på lejer, under Datoer/Diverse og benyttes til at afgrænse på, hvornår lejers terminer skal starte.
Sumenhed
Område: Finans
Dette er en finansenhed til opsummering af regnskabstal på tværs af enheder, men ikke en enhed, der kan bogføres i. Den kan bruges til finansopgørelser, saldospecifikation samt udskrifter i finans.
Superbruger
Område: Generelt
En superbruger er en medarbejder / bruger hos en kunde, der er valgt som den person, der må kontakte supporten hos Unik System Design. En superbruger er som regel også den medarbejder, der har dybere kendskab til Unik Bolig end andre brugere hos en kunde.
Sysopkode
Område: Generelt
En sysopkode er en kode, der giver mulighed for, at rette data i databasen via Unik Bolig programmet. Det kan typisk være datoer for indflytning, der er blevet registreret forkert og som så skal rettes. Hertil kræves en sysopkode.
T
Typeklassifikationer
Område: Bolig
Det er typer på lejemål, som opdeler lejemål i kategorier. Disse typer kan bl.a. anvendes i forbindelse med varslinger og udskrifter, guider/forretningsgange.
U
Unik Excel
Område: Generelt
Er et program, der muliggør udtræk af data, fra Unik Bolig til Excel regneark, ofte med henblik på videre analyser, beregninger eller rapporter. Der kan eksempelvis og i automatiseret form, hentes regnskabsdata for aflæggelse af rapporter til bestyrelse, aflæggelse af årsregnskab, lejerrelaterede oplysninger fx deposita, leje osv.
V
Varsling
Område: Bolig
Det er linjer på lejemål / lejer som registrerer, hvad lejeren skal opkræves for en given periode. Der kan oprettes ordinære linjer og engangslinjer.
Varsling Skabelonlinjer
Område: Bolig
Benyttes bl.a. ved ind- og fraflytning til beregning af deposita, forudbetalt leje og andet. Kan også anvendes til regulering af deposita, forudbetalt leje i forbindelse med en huslejeregulering.
Værktøjslinjer
Område: Generelt
Er de ”knap-paneler” eller ikoner, der ses øverst i skærmbilledet i programmet. Tilsvarende ses i mailprogrammet Outlook eller tekstbehandlingsprogrammet WORD.
W
Workflow
Område: Generelt
Et Workflow benyttes til at styre flowet /rækkefølgen, elektronisk, i en arbejdsgang. Eksempelvis kan et workflow styre en faktura, der er skannet ind, til rette vedkommende, der skal godkende / attestere fakturaen.