Fraflytning

Best practice – Kundeguide

Fraflytning – privat boligudlejning

 

 


Processen i overordnede træk

Når du modtager en opsigelse fra en lejer, styres hele fraflytningen via fraflytningsguiden.

Det er fra fraflytningsguiden du sender bekræftelse og vilkår for fraflytningen til lejer. Det er også her, du noterer istandsættelsesperiode, fraflytningsdato, synsfrister mm. Ligesom du i fraflytningsguiden afregner den fraflyttede lejer.

 

NB Før du starter en fraflytning i Unik Bolig, skal du være opmærksom på:

·          du kan kun lave en fraflytning, hvis du tidligere har lavet en indflytningsguide på lejeren

·          du skal have modtaget en opsigelse fra lejeren, før du kan sætte fraflytningsguiden i gang

 

 


 Processen illustreret

01 |   Lejer sender opsigelse

02 |   Administrator sender bekræftelse og vilkår til lejer via fraflytningsguiden

Administrator indkalder vicevært og lejer til flyttesyn.

Administrator finder ny lejer og påbegynder indflytnigsguiden.

03 |   Lejer fraflytter og flyttesyn afholdes af vicevært og lejer.

Vicevært laver flytterapport.

04 |   Lejemål sættes i stand.

Kreditorfaktura betales.

05 |   Udlejer afregner fraflytter.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Menupunkter

Overblik over de menupunkter, der ligger under fraflytning:

BOLIG

 

 

Fraflytning

Fraflytning

Starter fraflytningsguiden

Flyttestatistik

Bruges udelukkende af almene boligselskaber

Fraflytningsoversigt

Se igangværende fraflytninger i Unik Bolig. Og opsæt evt. tidsintervaller for hvilke farver, der skal vises.

 

 

Fraflytningsguiden

Du kan åbne din fraflytningsguide to steder, men vi anbefaler at du åbner fraflytningsguiden ved at slå lejer som har opsagt sit lejemål op og klikke på knappen Guide nede i højre hjørne og vælge Fraflytning. På den måde sikrer du, at du er på det rigtige lejemål, og at oplysningerne er rigtige.

 

  Bolig | Lejer (Alt + B + L) Klik på knappen Guide og vælg Fraflytning (Ctrl + Alt + F)

Afgrænsning

 

Selskabsnr., Ejendomsnr., Lejemålsnr., Lejernr.

Udfyldes automatisk via lejerkartoteket.

Startinfo

 

 

Datoer

Opsigelse modtaget

Skriv dato for modtagelse af opsigelse.

Opsigelsesårsag

Her vælger du årsag til, at lejer har opsagt sit lejemål.
Som udgangspunkt vælges 1. Almindelig fraflytning.

Opret note

Her kan du lave en note på lejer.

 

Eks. Hvis en lejer skriver at de ønsker at flytte før tid, kan du skrive det som note. Knappen ændrer navn til Vis note, hvis der er oprettet en note.

Skiftebetingelse (dødsbo)

Har du valgt opsigelsesårsagen 3. Dødsbo, kan du her skrive skiftebetingelser for den afdøde lejer.

Felter er kun synligt, hvis du har valgt opsigelsesårsag 3. Dødsbo.

Opsigelsesvarsel

Udfyldes automatisk med opsigelsesvarsel fra lejer. Som udgangspunkt er det løbende måned + 3 måneder.

 

Vælg evt. andet opsigelsesvarsel i rullegardinet.

Frigørelsesdato

Beregnes automatisk ud fra den dato, som opsigelsen er modtaget, jf. opsigelsesvarsel.

Ny frigørelsesdato

Som udgangspunkt, beregnes den automatisk, og ændres ikke. Lejes lejemålet ud før tid, ændres datoen automatisk.

 

Hvis du aftaler en anden frigørelsesdato med lejeren, skal den angives her.

NB Frigørelsesdatoen skal altid enten være sidste dag i en måned eller den 14. i en måned.

Ny frigørelsesdato låst

Feltet udfyldes markeres som udgangspunkt ikke.

 

En markering betyder, at lejemålet ikke kan lejes ud før denne dato.

Ønsket frigørelsesdato

Hvis en lejer ønsker at blive frigjort før den juridiske frigørelsesdato, kan datoen registreres her.

Istandsættelsesperiode

Udfyldes automatisk med istandsættelsesperioden fra lejer – som udgangspunkt med 14 dage (lejers regning).

 

Dette kontrolleres evt. med lejekontrakten.

Vælg evt. anden periode i rullegardinet

Aftalt fraflytningsdato og genudlejningsdato

Udfyldes automatisk når istandsættelsesperioden er udfyldt.

 

NB Datoerne skal altid være den 14. eller den sidste i måneden

Besigtigelse

I forbindelse med fraflytning, kan der aftales en besigtigelsesdato med lejer, hvor udlejer besigtiger lejemål. Dette udfyldes her.

Synsfrist

Aftalt synsdato

Udfyldes med dato og tidspunkt for afholdelse af flyttesyn.

 

Kontakter

Adresse oprettes pr.

Er automatisk fraflytningsdatoen.

 

Kan ændres – flytter lejeren fx før frigørelsesdatoen, indsættes denne dato, så alt korrespondance sendes til den rigtige adresse.

Opret

*        Udfyld først juridisk lejers nye adresse.

*        Hvis der er mere end en lejer, kan juridisk lejer 2 aktiveres og adresse udfyldes.

*        Når adresserne er udfyldt, klikkes Opret.

*        Lejers ny adresse udfyldes normalt først, når udlejer modtager flytterapporten, hvor lejers nye adresse fremgår.

Breve

Opsigelse

*        Udskriv fx brev med bekræftelse af opsigelse til lejer.

*        Vælg evt. flere breve på det lille rullegardin, hvis I har forskellige breve.

*        Når brevet er udskrevet, vil feltet Afsendt den være udfyldt med en dato.

Erindringer

 

*        Se erindringer som allerede er oprettet på fraflytter

*        Opret nye erindringer

*        Rediger de oprindelige erindringer

Bilejemål

Afregning af bilejemål

Fasen vises kun, hvis der er oprettet bilejemål til det opsagte lejemål.

Opdatering

Ajourfør

Klik Ajourfør.

Programmet undersøger om:

*        en evt. boligberegning skal tilbageføres

*        der skal bogføres noget på tomgangen.

 

Adressekartoteket bliver ajourført, så fraflytters nye adresse automatisk bliver oprettet på lejeren.

Sikkerhedsstillelse

 

Fasen vises kun, hvis der på lejer er oprettet udlæg mv.

 

Her får du vist de udlæg der evt. måtte være registreret på lejeren.

Synsrapport

 

Notér oplysninger vedrørende flyttesynet (du kan ikke udskrive flyttesynsrapporten herfra).

 

Du skal angive dato i feltet Godkendt, før guiden kan udføres.

Flytteopgørelse

Poster

Her får du vist poster, som ikke er udlignet på lejeren. Dvs. har lejer fx ikke betalt husleje de sidste tre måneder, vil posterne for denne periode være vist her.

 

Er der poster du ønsker at specificere på din flytteafregning, sætter du markering i de enkelte poster.

Bogfør

Klik på knappen Bogfør. Har lejer en restance, vil den nu slå de enkelte boligposter sammen til en samlet boligpost, med teksten Restance vedr. leje m.m.

Har lejer betalt for meget vil teksten blive For meget betalt leje m.m.

 

Er der ikke nogen restance, vil det ikke være muligt at bogføre. Luk så boksen igen.

Flytteopgørelse i alt

Lejersaldo i alt

Når du afregner lejer, er det vigtigt, at den saldo, du kommer frem til i flytteopgørelsen, stemmer overens med saldoen på lejers kontokort. Derfor skal saldoen i disse to felter være ens.

Udskriv flytteopgørelse

Udskriv flytteopgørelsen – med bilag

Du får nu vist en dialogboks, hvor du kan vælge at få vist hvordan flytteafregningen ser ud, og herefter udskrive/maile den til fraflytter.

Godkend

Vælg Godkend

Nu vil boligposterne i afregning bliver samlet i et beløb på lejers kontokort, med teksten Afslutning af flytteopgørelse.

 

Skal lejer have penge tilbage, kan du nu udbetale dem. Der vil i flytteafregningen fremgå at lejer skal fremsende kontonummer til udbetaling.

 

Skal lejer efterbetale, vil der i flytteafregningen fremgå en FI-linje til brug for indbetaling.

 

NB Du kan ikke ændre i guiden, når først flytteopgørelse er godkendt.

Slutinfo

 

Tjek, om der mangler noget, for at guiden kan udføres.

 

 

 

Tips & tricks
Under Guidestatus, er det muligt at se åbne fraflytningsguider og tilgå dem herfra.
Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

F9

Gem

Alt + B + F + F

Åbner Fraflytningsguiden

Hvad nu hvis jeg vil...

Starte fraflytningsguiden uden at åbne lejerkartoteket.

Du kan starte guiden ved at benytte stien: Bolig – Fraflytning – Fraflytning, og udfylde med lejerdata.

Modregne lejeres forudbetalte husleje i den opsagt lejeperiode.

I forretningsgangsdefinitionen, kan du slå fasen ”Afregning forudbe-talt leje” til, således du kan håndtere forudbetalt leje på flere måne-der.I fraflytningsguiden, kan du under fasen ”Forudbetalt leje”, sætte markering i ”Fordeling over perioden” eller ”Manuel fordeling”. Når du sætter markeringen her, vil forudbetalte blive bogført ind på lejers kontokort, og modregnet i opkrævningen for de resterende må-ned(er).

Jeg ønsker at udbetale til lejers nemkonto

Her skal du have modulet ”Udbetaling”, som gør det muligt enten at udbetale via Nemkonto eller alm. Bank overførsel.

Dele udbetalingen mellem juridisk lejer 1 og juridisk lejer 2

Du kan i forretningsgangen ”Flytteopgørelse – Privat udlejning” sætte markering i at beløbet skal deles ligeligt mellem de 2 juridiske lejere.

Udbetale til en advokat, idet der er gjort udlæg i depositum?

Her skal du have modulet ”Udbetaling”, som gør det muligt at overføre en udbetaling til en ekstern via flytteopgørelsen.

Saldoen for flytteopgørelsen er ikke den samme som saldoen på lejers kontokort

Er saldoen ikke ens, skal du undersøge hvorfor. Der kan være tale om følgende årsager til at saldoen ikke er ens:• Der er udlignet poster før fraflytning• ....

Bruges faciliteter

Bruges der faciliteter skal dette slås til i forretningsgangen Er der råderetssager ifm. Fraflytningen, vælges her, at råderetssagen afregnes med fraflytter.

Oprette en ny facilitets type

Hvis der mangler en facilitets type, kan denne oprettes i menuen Generelt – Tilpasning – Kodetabel – Facilitet. Dette bør dog kun gøres af en superbruger eller en Unik-konsulent

Give mine brugere af fraflytningsguiden en speciel information i forbindelse med opstart af fraflytningsguiden, som er relevant for den enkelte lejemål / ejendom.

Du har mulighed for at slå startinformation til i guiden, hvor du kan tilknytte en brevskabelon, som kan vise diverse oplysninger om lejemål, ejendom mv. Dette sætter du op på forretningsgangen under startinformation. HUSK at slå fasen ti

Kunne starte fraflytningsguiden, selvom indflytningsguiden endnu ikke er udført?

I forretningsgangsdefinitionen, kan du fjerne markeringen i punktet Bloker fraflytning, hvis lejers indflytningsguide er igangværende.

Kan man undgå at der kommer en dialogboks op vedrørende overdragelse af ansvar for guiden, når jeg pauser guiden?

I forretningsgangsdefinitionen, kan du fjerne markeringen i punktet Åben dialog om overtagelse af ansvar når en anden pauser.

Give mine lejer mulighed for at fraflytte på alle dage, fremdor den 1. eller 15. i måneden.

I forretningsgangsdefinitionen, kan du fjerne opsætningen i punktet Validering af frigørelsesdato. Herefter kan du fraflytte en lejer på alle dage. Det sammen gør sig gældende for punkterne Validering af genudlejningsdato og Validering af aftalte fraflytningsdato. Disse tre punkter hænger sammen ifm. Opsætning

Tilføje flere standardbreve i min fraflytningsguide?

I forretningsgangsdefinitionen, kan du tilføje dine skabeloner i punkterne Udskrifter, Breve øvrige og Breve, samt tilføje knapper til udskrift af disse.

Kan man tilføje mailadresse og tlf.

I menuen Generelt – Tilpasning – Definition af forretningsgang (Fraflytning, ungdomsbolig) under punkt 02 Kontakter, er det muligt at tilføje, hvilke felter som ønskes som standard ved oprettelse af ny kontakt i guiden. Her markeres felt 04 Vis mailfelt ved oprettelse og felt 05 Vis tlf. nr. ved oprettelse

Er det muligt at opsætte varslingslinjer i fraflytningsguiden

Det er muligt at opsætte varslingslinjer som kommer med i fraflytningsguiden under opdater. Dette gøres under Bolig – Varslinger – Rediger Varslinger. Her vælges hvilket niveau varslingen skal medtages på (alt, selskab, ejendom osv.) Hvis menuen ikke vises ude til venstre, skal du klikke på det lille ikon i venstre hjørne, hvorefter der kommer en lille menu ude til venstre. Her vælges varsling, og det er nu muligt at vølge/opsætte skabelonlinjer. Skal der fx oprettes en varslingslinje til tilbageholdelse til varme, klikker du på Indsæt og et nyt vindue vil åbne sig.

Hvad hvis ikke min flytteopgørelse i alt og lejersaldo i alt stemmer

1. Så tjekker du datoen på fraflytters kontokort hvornår fraflytter sidst har været i nul 2. Så går du tilbage til din fraflytningsguide og trykke på rullegardinet ved bogføre 3. Tryk på afgrænsning af posteringer, så kommer der en boks op, der skriver du datoen som du to over fraflytters kontokort. 4. Tryk OK 5. Så kan du marker de forskellige poster der mangler for at disse to felter stemmer.

Tilføje flere faser i guiden

I forretningsgangsdefinitionen, kan du sætte markering i punktet Vis faser – xxx. Herved får du en mulighed for de nævnet faser.

Se faser i guiden, selvom der ikke er data på disse

I forretningsgangsdefinitionen, kan du fjerne markeringen i punkter Undertryk faser, hvis ingen data. Hvis denne markering fjernes, vil du altid få vist følgende faser i guiden, hvis disse aktiveret: 1. Istandsættelse 2. Sikkerhedsstillelse 3. Bilejemål

Kan man åbne fraflytningsguiden uden om lejerkartoteket

Du kan starte guiden ved at benyttes tien Bolig – Fraflytning – Fraflytning, og udfylde med lejerdata.

Ønsker om udbetaling til lejers NemKonto

Her skal du have modulet Udbetaling, som gør muligt at overføre en udbetaling til en ekstern via flytteopgørelsen.

Hvis jeg har B-ordning

Hvis du bruger B-ordning i en ejendom, skal du opsætte en ny i forretningsgang til dette og tilknytte den/de ejendomme, du har B-ordning for. Når forretningsgangen for B-ordning er opsat, slår du i forretningsgangen fasen Istandsættelse fra.

Give mine lejer mulighed for at fraflytte på alle dage, fremdor den 1. eller 15. i måneden.

I forretningsgangsdefinitionen, kan du fjerne opsætningen i punktet Validering af frigørelsesdato. Herefter kan du fraflytte en lejer på alle dage. Det sammen gør sig gældende for punkterne Validering af genudlejningsdato og Validering af aftalte fraflytningsdato. Disse tre punkter hænger sammen ifm. Opsætning

Tilføje flere standardbreve i min fraflytningsguide?

I forretningsgangsdefinitionen, kan du tilføje dine skabeloner i punkterne Udskrifter, Breve øvrige og Breve, samt tilføje knapper til udskrift af disse.

Kan man tilføje mailadresse og tlf.

I menuen Generelt – Tilpasning – Definition af forretningsgang (Fraflytning, boligudlejning) under punkt 02 Kontakter, er det muligt at tilvølge, hvilke felter som ønskes som standard ved oprettelse af ny kontakt i guiden. Her markeres felt 04 Vis mailfelt ved oprettelse og felt 05 Vis tlf. nr. ved oprettelse

Er det muligt at opsætte varslingslinjer i fraflytningsguiden

Det er muligt at opsætte varslingslinjer som kommer med i fraflytningsguiden under opdater. Dette gøres under Bolig – Varslinger – Rediger Varslinger. Her vælges hvilket niveau varslingen skal medtages på (alt, selskab, ejendom osv.) Hvis menuen ikke vises ude til venstre, skal du klikke på det lille ikon i venstre hjørne, hvorefter der kommer en lille menu ude til venstre. Her vælges varsling, og det er nu muligt at vølge/opsætte skabelonlinjer. Skal der fx oprettes en varslingslinje til tilbageholdelse til varme, klikker du på Indsæt og et nyt vindue vil åbne sig.

Hvad hvis ikke min flytteopgørelse i alt og lejersaldo i alt stemmer

1. Så tjekker du datoen på fraflytters kontokort hvornår fraflytter sidst har været i NULL, 2. Så går du tilbage til din fraflytningsguide og trykke på rullegardinet ved bogføre 3. Tryk på afgrænsning af posteringer, så kommer der en boks op, der skriver du datoen som du to over fraflytters kontokort. 4. Tryk OK 5. Så kan du marker de forskellige poster der mangler for at disse to felter stemmer.

Tilføje flere faser i guiden

I forretningsgangsdefinitionen, kan du sætte markering i punktet Vis faser – xxx. Herved får du en mulighed for de nævnet faser.

Se faser i guiden, selvom der ikke er data på disse

I forretningsgangsdefinitionen, kan du fjerne markeringen i punkter Undertryk faser, hvis ingen data. Hvis denne markeringen fjernes, vil du altid få vist følgende faser i guiden, hvis disse aktiveret: 1. Istandsættelse 2. Sikkerhedsstillelse 3. Bilejemål

Kan man åbne fraflytningsguiden uden om lejerkartoteket

Du kan starte guiden ved at benyttes tien Bolig – Fraflytning – Fraflytning, og udfylde med lejerdata.

Ønsker om udbetaling til lejers NemKonto

Her skal du have modulet Udbetaling, som gør muligt at overføre en udbetaling til en ekstern via flytteopgørelsen.

Hvis jeg har B-ordning

Hvis der bruges B-ordning i en ejendom, opsættes en ny I forretningsgang til dette og tilknytter den/de ejendomme der bruger denne ordning. Også kan man slå Istandsættelse fasen fra.

Jeg vil opsætte varslingslinjer, som kommer med under opdatér

Det er muligt at opsætte varslingslinjer som kommer med i fraflytningsguiden under opdater. Dette gøres under Bolig – Varslinger – Rediger varslinger – her vælges hvilket niveau varslingen skal medtages på (alt, selskab, ejendom osv.) Hvis ikke menuen vises ude til venstre, klikkes på det lille mappeikon i menulinjen ved siden af Genveje. Her vælges varsling og det er nu muligt at vælge/opsætte skabelonlinjer. Skal der fx oprettes en varslingslinje til tilbageholdelse til varme, trykkes på indsæt og et nyt vindue vil åbne sig. Her indtastes opkrævningstype, startdato og der vælges hvor hændelsen skal anvendes (Fraflytning) Under fanen beregning indsættes formel eller beløb og hvis brug af formel, skal der sættes markering i ”Beregnet beløb skal være forskelligt fra nul”. Under fanen tilknytning vælges tilknytning lejer og under hændelser vælges ved hvilken hændelse varslingslinjen skal medtages.

Jeg vil gerne have mulighed for at tilføje mailadresse og telefonnr. hvordan gør jeg det?

I Generelt – Tilpasning – Definition af forretningsgange - Fraflytning, boligudlejning under punkt 02 Kontakter, er det muligt at tilvælge hvilke felter som ønskes som standart ved oprettelse af ny kontakt i guiden. Her markeres felt 04 Vis mailfelt ved oprettelse og felt 05 Vis tlf.nr. ved oprettelse.

Opkræve moms på mit tomgangslejemål?

I forretningsgangsdefinitionen for fraflytning-erhverv, kan du sætte en markering, således tomgangslejeren følger lejemålet.

Afgrænse poster/ændre periode?

MANGLER

Fraflytte lejer på en valgfri frigørelsesdato?

I forretningsgangsdefinitionen for fraflytning-erhverv, kan du fjerne valideringen af frigørelsesdatoen, således det bliver muligt at frigøre lejerne på en valgfri dato.

Tilføje flere standardbreve i min fraflytnigsguide?

I forretningsgangsdefintionen, kan du tilføje dine skabeloner i punkterne ”Udskrifter”, ”Breve øvrige” og ”Breve”, samt tilføje knapper til udskrift af disse.

Bruges faciliteter

Bruges der faciliteter skal dette slås til i forretningsgangen Er der råderetssager ifm. Fraflytningen, vælges her, at råderetssagen afregnes med fraflytter.

Oprette en ny facilitets type

Hvis der mangler en facilitets type, kan denne oprettes i menuen Generelt – Tilpasning – Kodetabel – Facilitet. Dette bør dog kun gøres af en superbruger eller en Unik-konsulent

Give mine brugere af fraflytningsguiden en speciel information i forbindelse med opstart af fraflytningsguiden, som er relevant for den enkelte lejemål / ejendom.

Du har mulighed for at slå startinformation til i guiden, hvor du kan tilknytte en brevskabelon, som kan vise diverse oplysninger om lejemål, ejendom mv. Dette sætter du op på forretningsgangen under startinformation. HUSK at slå fasen til.

Kunne starte fraflytningsguiden, selvom indflytningsguiden endnu ikke er udført?

I forretningsgangsdefinitionen, kan du fjerne markeringen i punktet Bloker fraflytning, hvis lejers indflytningsguide er igangværende.

Kan man undgå at der kommer en dialogboks op vedrørende overdragelse af ansvar for guiden, når jeg pauser guiden?

I forretningsgangsdefinitionen, kan du fjerne markeringen i punktet Åben dialog om overtagelse af ansvar når en anden pauser.

Det er muligt at opsætte varslingslinjer som kommer med under opdater

Det er muligt at opsætte varslingslinjer som kommer med i fraflytningsguiden under opdater. Dette gøres under Bolig – Varslinger – Rediger varslinger – her vælges hvilket niveau varslingen skal medtages på (alt, selskab, ejendom osv.) Hvis ikke menuen vises ude til venstre, klikkes på det lille mappeikon i menulinjen ved siden af Genveje. Her vælges varsling og det er nu muligt at vælge/opsætte skabelonlinjer. Skal der fx oprettes en varslingslinje til tilbageholdelse til varme, trykkes på indsæt og et nyt vindue vil åbne sig. Her indtastes opkrævningstype, startdato og der vælges hvor hændelsen skal anvendes (Fraflytning) Under fanen beregning indsættes formel eller beløb og hvis brug af formel, skal der sættes markering i ”Beregnet beløb skal være forskelligt fra nul”. Under fanen tilknytning vælges tilknytning lejer og under hændelser vælges ved hvilken hændelse varslingslinjen skal medtages.

Give mine brugere af fraflytningsguiden en speciel information i forbindelse med opstart af fraflytningsguiden, som er relevant for det enkelte lejemål/ejendom.

Du har mulighed for at slå startinformation til i guiden, hvor du kan tilknytte en brevskabelon, som kan vise diverse oplysninger om lejemål, ejendom mv. Dette sætter du op på forretningsgangen under startinformation. Husk at slå fasen til.

Give mine lejer mulighed for at fraflytte på alle dage, fremfor den 1. eller 15. i måneden.

I forretningsgangsdefintionen, kan du fjerne opsætningen i punktet ”Validering af frigørelsesdato”. Herefter kan du fraflytte en lejer på alle dage. Det samme gør sig gældende for punkterne ”Validering af genudlejningsdato” samt ”Validering af aftalt fraflytningsdato”. Disse 3 punkter hænger sammen ifm. Opsætning.

Jeg ønsker at udbetale til lejers nemkonto

Her skal du have modulet ”Udbetaling”, som gør det muligt enten at udbetale via Nemkonto eller alm. Bank overførsel.

Udbetale til en advokat, idet der er gjort udlæg i depositum?

Her skal du have modulet ”Udbetaling”, som gør det muligt at overføre en udbetaling til en ekstern via flytteopgørelsen.

Saldoen for flytteopgørelsen er ikke den samme som saldoen på lejers kontokort

Er saldoen ikke ens, skal du undersøge hvorfor. Der kan være tale om følgende årsager til at saldoen ikke er ens. Der er udlignet poster før fraflytning

Registrere om fraflyttende lejer har genindtrædelse

I forretningsgangsdefinitionen for fraflytning erhverv, kan du tilføje fasen ”Erhverv”. Her er det muligt at registrere om fraflyttende lejer har genindtrædelsesret.

Oprette en ny facilitets type

Hvis der mangler en facilitets type, kan denne oprettes under Generelt – Tilpasning – Kodetabel – Facilitet. Dette bør dog kun gøres af en superbruger eller en unik konsulent.

Give mine brugere af fraflytningsguiden en speciel information i forbindelse med opstart af fraflytningsguiden, som er relevant for det enkelte lejemål/ejendom.

Du har mulighed for at slå startinformation til i guiden, hvor du kan tilknytte en brevskabelon, som kan vise diverse oplysninger om lejemål, ejendom mv. Dette sætter du op på forretningsgangen under startinformation. Husk at slå fasen til.

Undgå at bogføre mine boligposter i fraflytningsguiden?

I forretningsgangsdefintionen, kan du sætte markering i punktet ”Fraflytning uden bogføring”.

Kunne starte fraflytningsguiden, selvom indflytningsguiden endnu ikke er udført?

I forretningsgangsdefintionen, kan du fjerne markeringen i punktet ”Bloker fraflytning, hvis lejers indflytningsguide er igangværende”.

Stoppe henlæggelser til indvendig vedligeholdelse ved frigørelse af lejer

I forretningsgangsdefintionen, kan du sætte markering i punktet ”Hensættelser til indvendig vedligeholdelse stoppes ved frigørelsesdato”.

Kan man undgå at der kommer en dialogboks op vedrørende overdragelse af ansvar for guiden, når jeg pauser guiden?

I forretningsgangsdefintionen, kan du fjerne markeringen i punktet ”Åben dialog om overtagelse af ansvar når en anden bruger pauser”.

Give mine lejer mulighed for at fraflytte på alle dage, fremfor den 1. eller 15. i måneden.

I forretningsgangsdefintionen, kan du fjerne opsætningen i punktet ”Validering af frigørelsesdato”. Herefter kan du fraflytte en lejer på alle dage. Det samme gør sig gældende for punkterne ”Validering af genudlejningsdato” samt ”Validering af aftalt fraflytningsdato”. Disse 3 punkter hænger sammen ifm. Opsætning.

Tilføje flere standardbreve i min fraflytnigsguide?

I forretningsgangsdefintionen, kan du tilføje dine skabeloner i punkterne ”Udskrifter”, ”Breve øvrige” og ”Breve”, samt tilføje knapper til udskrift af disse.

Jeg vil gerne have mulighed for at tilføje mailadresse og telefonnr. hvordan gør jeg det?

I Generelt – Tilpasning – Definition af forretningsgange - Fraflytning, boligudlejning under punkt 02 Kontakter, er det muligt at tilvælge hvilke felter som ønskes som standart ved oprettelse af ny kontakt i guiden. Her markeres felt 04 Vis mailfelt ved oprettelse og felt 05 Vis tlf.nr. ved oprettelse.

Det er muligt at opsætte varslingslinjer som kommer med under opdater

Det er muligt at opsætte varslingslinjer som kommer med i fraflytningsguiden under opdater. Dette gøres under Bolig – Varslinger – Rediger varslinger – her vælges hvilket niveau varslingen skal medtages på (alt, selskab, ejendom osv.)Hvis ikke menuen vises ude til venstre, klikkes på det lille mappeikon i menulinjen ved siden af Genveje. Her vælges varsling og det er nu muligt at vælge/opsætte skabelonlin-jer. Skal der fx oprettes en varslingslinje til tilbageholdelse til varme, tryk-kes på indsæt og et nyt vindue vil åbne sig. Her indtastes opkrævningstype, startdato og der vælges hvor hændel-sen skal anvendes (Fraflytning) Under fanen beregning indsættes formel eller beløb og hvis brug af formel, skal der sættes markering i ”Beregnet beløb skal være forskel-ligt fra nul”. Under fanen tilknytning vælges tilknytning lejer og under hændelser vælges ved hvilken hændelse varslingslinjen skal medtages.

Benytte faciliteter i Unik Bolig

I forretningsgangsdefintionen, kan du sætte markering i punktet ”Vis faser – Faciliteter”. Herved får du en fase i fraflytningsguiden, som viser faciliteter oprettet på lejemål og ejendom.

Tilføje flere faser i guiden

I forretningsgangsdefintionen, kan du sætte markering i punktet ”Vis faser – xxxx”. Herved får du en mulighed for de nævnet faser.

Have en erindring tilknyttet min guide?

I forretningsgangen, kan du markere hvilke informationer du ønsker oprettet som en erindring.

Se depositumsberegningen i guiden?

Du kan i forretningsgangsdefinition fjerne markeringering i ”Depositum fasen vises ikke, men beregnes automatisk”

Se faser i guiden, selvom der ikke er data på disse?

I forretningsgangsdefintionen, kan du fjerne markeringen i punktet ”Undertryk faser, hvis ingen data”. Hvis denne markering fjernes vil du altid få vist følgende faser i guiden, hvis disse er aktiveret:• Istandsættelse• Sikkerhedsstillelse• Bilejemål