Saldospecifikation

Best practice - kundeguide

Saldospecifikation

 

 


Processen i overordnede træk

Økonomien i én eller flere finansenheder efterspørges. Det kan være en saldobalance for én eller flere ejendomme eller et selskab. Alternativt kan det være et udtræk, der viser udgifter til fx vedligeholdelse af ejendommen. Et andet alternativ kan være udtræk af budgetposter.

Saldospecifikationen kan anvendes til at generere sådanne dataudtræk fra Unik Bolig. Ovennævnte data kan også kombineres i dataudtræk.

Der afgrænses i saldospecifikationen på, hvilke finansenheder udtrækket ønskes for, samt hvilket kontointerval og hvilken kontogruppe, der skal anvendes.

Det er muligt at lave saldospecifikationen for et interval af finansenheder samt for en sumenhed.

 


Processoverskrift

01 |   Evt. valg af opsætning

02 |   Afgrænsning

03 |   Dataudtræk

04 |   Evt. specificering af saldo via finanskontokort

05 |   Evt. ompostering

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Menupunkter

 

Finans | Saldospecifikation

Saldospecifikation

Værktøj, der viser saldi pr. konto i en given enhed/givne enheder

 

 

De enkelte trin

01 |    Saldospecifikation fremfor Udskrift

Saldospecifikationen er et værktøj, som ofte bruges til at danne en saldobalance, og der er værktøjer til på en let måde at komme fra saldobalance til enkelt postering til posteringsbilag.

Saldospecifikationen kan også bruges til at danne andre udtræk, hvor ovennævnte værktøjer også er tilgængelige.

Saldospecifikationen kan således bruges til dataudtræk af saldobalancer, som kan sammenlignes med tilsvarende budgetter, men kan også anvendes til udtræk for enkelte konti eller enkelte kontogrupper, fx vedligeholdelseskonti eller momskonti.

 

02 |    Afgrænsninger

Det er muligt at lave foruddefinerede opsætninger i Saldospecifikationen. Her henvises til Opsætning, Saldospecifikation.

Det er også muligt at udfylde afgrænsninger fra gang til gang.

 

  Finans | Saldospecifikation, Afgrænsninger

SaldospecOpsNr

Her kan vælges en foruddefineret opsætning. Foruddefinerede opsætninger vælges i ”rullegardinet”.

Fra finansenhed

Her påføres laveste finans- eller sumenhedsnummer.

Til finansenhed

Her påføres højeste finans- eller sumenhedsnummer.

Fra konto

Her påføres laveste kontonummer.

Til konto

Her påføres højeste kontonummer. Hvis alle konti ønskes i dataudtrækket, kan felterne ”Fra konto” og ”Til konto” efterlades tomme.

Budgetansvarlig

Kan bruges som afgrænsning, hvis der dannes dataudtræk på budgetter.

Dato fra

Udfyldes automatisk med indeværende start regnskabsår for finansenhed i ”Fra finansenhed”.

Dato til

Udfyldes automatisk med indeværende slut regnskabsår for finansenhed i ”Fra finansenhed”.

<< 

”Dato fra” og ”Dato til” flyttes et regnskabsår bagud.

Akt

Her vender Saldospecifikationen tilbage til indeværende regnskabsår

>> 

”Dato fra” og ”Dato til” flyttes et regnskabsår fremad.

Adm.periode

Kan bruges, hvis du ønsker at fravælge finansenheder i et interval, der ikke længere er i administration.

Kontogrupper

Her vælges det kontogruppe-opsætningsID, som ønskes anvendt i dataudtrækket (i best practice vælges typisk nr. 4, som er regnskabsopsætningen for standardkontoplan 4)

Valgt std. rapport

I/A

Generelt filter

I/A

Finansenhedstype

Kan afgrænses således, at kun fx ejendommes finansenheder i finansenhedsintervallet medtages.

Opdel sumenheder

Her er det muligt at opdele en sumenheds dataudtræk i data pr. finansenhed eller i data pr. konto.

Markeringer

Driftskonti og Statuskonti er markeret, rest kan tilvælges.

 

 

Type

Her vælges type af udtræksdata, fx 1, realiserede data i række 1

Her vælges type af udtræksdata, fx 4. budgetterede data i række 2

Her vælges type af udtræksdata, fx B. budgetafvigelse i kr. i række 3

Osv.

Beregning

Udfyldes, hvis kolonnen skal beregne noget, jf. ovenfor skal der i række 3 stå fx 1-2, som betyder, at den tager saldoen på realiserede data og trækker budgetteret saldo fra

Række 1 og 2 efterlades tomme.

Gældende budget

Markeres i række 2, hvis du ønsker at bruge data fra Gældende budget.

Budgetnr.

Ønsker du data fra andet end gældende budget, kan budgetnr. påføres her.

Alias

Udfyldes automatisk ved budgetposter, jf. ovenfor udfyldes række 2. Række 1 forbliver tom.

Dato fra

Udfyldes ud fra afgrænsningen, men kan overstyres.

Dato til

Udfyldes ud fra afgrænsningen, men kan overstyres.

Kommentartype

I/A

Format

Vælg fx Kr., øre, hvorved dataudtrækket bliver vist i det valgte format.

Overskrift

Efterlades tomt, da Saldospecifikationen herved selv danner overskrifter til kolonnerne. Disse kan overstyres ved at udfylde feltet (i praksis anbefaler Unik, at overskrift forbliver tom, hvis data hentes fra Unik Bolig, mens overskrift udfyldes, hvis dataudtræk i denne række skal beregnes.

Filter

I/A

 

Afgrænsningen er nu udfyldt.

 

03 |    Saldi

Saldospecifikationen kan nu dannes ved klik på Saldi. Her dannes nu dataudtræk for det afgrænsede område.

 

Det er muligt at ændre i udtrækket ved at markere i andre felter øverst i stedet for standarden med markering i Vis med effekter, hvor overskrifter og sammentællinger markeres med fed skrift, markering i Udskriv kontolinjer, hvor saldo pr. konto medtages samt markering i Alle dimensioner, hvor der ikke afgrænses på dimensioner.

På Saldi-fanen kan du ændre opdeling i øverste rullegardin på samme måde som beskrevet under punkt 02 Afgrænsning under Opdel sumenheder.

 

Specifikation af saldo samt evt. ompostering

Det er muligt at markere en saldo på en konto og navigere over til finanskontokortet, som viser en specifikation af saldoen. Navigationen sker ved at klikke på feltet Finanskontokort for oven.

Herfra kan en evt. fejlpostering omposteres ved at højreklikke på posten på finanskontokortet.

 

Visning af budgetposter

Det er ligeledes muligt ved udtræk af budgetposter at navigere over på budgetkontokortet på tilsvarende måde.

 

04 |    Dimensioner

Ved markering af en saldo på en finanskonto i fanen Saldi er det muligt at få saldoen specificeret pr. dimension.

 

05 |    Rekvisitioner

Ved dataudtræk, hvor det ønskes af få et overblik over åbne rekvisitioner, anvendes typerne rest. Ved klik på fanen Rekvisitioner skabes et overblik over de rekvisitioner, der er dannet, men endnu ikke lukket som følge af modtagelse af en faktura.

 

06 |    Kommentarer

Det er muligt at påføre en kommentar til en saldo i saldospecifikationen. Denne påføres ved i Kommentar-fanen at oprette kommentaren. Dette gøres i Kommentar – Opret.

Når kommentaren er oprettet, kan man i Saldi se et ”K” i Bem.-kolonnen. Ønsker man efterfølgende at se kommentaren, kan denne ses i fanen Kommentarer efter at have markeret saldoen på kontoen.

Det er muligt i et nederste rullegardin på Saldi-fanen at vælge, om du ønsker at se kommentarer umiddelbart under kontoen, se kommentarer samlet under hele saldospecifikationen, eller slet ikke se kommentarerne i dataudtrækket. Standarden er, at kommentarer ikke vises i udtrækket.

 

07 |    Lejere

Markeres en lejerrelateret konto i saldospecifikationen, fx restancekontoen, kan markering i fanen Lejere vise saldoen specificeret pr. lejer.

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

F9

Gem

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort