Udskrifter

Best practice – Kundeguide

Udskrifter vi anbefaler

 

Finans

 


 

I Unik Bolig er der uanede muligheder for at lave udskrifter – både standard og individuelt definerede. Vi har lavet en samling til dig – af de udskrifter, vi selv synes, er de bedste.

 

Vi beskriver her kort og enkelt, hvordan du gør ift. hver af de 11 udskrifter.

 

Regnskab i form af råbalance med totaler

Udskriv et regnskab for en ejendom eller et selskab. Du får et regnskab med årets eller periodens resultat og aktiver & passiver med beløbet for hver konto og med en række totaler – fx totalen Lejeindtægter i alt.

Gå til menupunktet   Finans | Saldospecifikation

Udfyld i afgrænsning:

1.    Finansenhed fra / til

2.    Dato fra / til (via den lille pil til højre i feltet kan du vælge mellem listede regnskabsår)

3.    Kontogrupper *

4.    Kolonner (i skemaet) **

 

Gå videre til Saldi i venstre kolonne og se regnskabet. Du kan nu højreklikke og vælge Kopier alt til Excel, eller du kan vælge at se udskrift eller udskrive via knappen Udskriv nederst til højre.

I det simple regnskab vil første kolonne udskrive regnskabstal, som de er bogført på kontoen. For drifts-konti udskrives indtægter/udgifter i perioden fx året, for statuskonti udskrives saldoen pr. slutdatoen.

 

 

* Feltet Kontogrupper definerer udformningen af regnskabet, altså den rækkefølge dine konti udskrives i og de totaler, der dannes i regnskabet. Det er forud defineret fra et andet menupunkt. I den private kontoplan bruger man som regel den opstilling, der følger kontogruppe nr. 4.

 

** Når du stiller dig i et felt i skemaet, aktiverer du dine valgmuligheder. For et simpelt regnskab uden buget m.m. kan du nøjes med i første linje at vælge 1: Realiseret, perioden. Vil du have mere med, tilføjer du det i linjerne under.

 

TIP

Med knappen Finanskontokort (ovenover regnskabet) kan du åbne kontokortet for den aktuelle konto (linje), så du kan se posteringerne.


 

Kontokort med posteringer for flere konti samtidig

Du kan se og udskrive én konto ad gangen i   Finans | Kontokort. Men du kan også udskrive de enkelte posteringer på flere konti via menupunktet   Finans | Udskrifter | Kontokort.

Klik på Standardrapporter og vælg rapporttypen <Uniks rapport>.

Udfyld i afgrænsning:

1.    Finansenhed fra / til

2.    Konto fra / til

3.    Bogføringsdato fra / til

 

Klik Vis udskrift nederst til højre.

 

 

 

Eksempel fra Vis udskrift


 

Afstemning og dokumentation af automatisk mellemregning

Afstem den automatiske mellemregning imellem finansenheder, som typisk sker imellem et selskab og dets ejendomme, samt imellem selskaber indbyrdes evt. via et moderselskab.

Kontiene kan have forskellige numre, og mellemregningen i en koncern med flere selskaber og mange ejendomme kan være kompleks, og derfor er det nemmere at afstemme og dokumentere saldi på mellemregninger med denne udskrift.

 

Menupunktet   Finans | Værktøjer | Mellemregning afstemning finder og afstemmer automatisk samtlige automatiske mellemregninger på alle niveauer.

 

Klik på Standardrapporter og vælg rapporttypen <Afstemningsliste>.

Udfyld i afgrænsning:

4.    Finansenhed fra / til (hvis du kun vil afstemme med et bestemt selskab / moderselskab)

5.    Dato

Du kan nøjes med datoen, som typisk vil være ultimo et regnskabsår. Alle mellemregningskonti afstemmes pr. den valgte dato, og udskrives med de sammenhørende konti.

Klik Vis udskrift nederst til højre.

 

 

Eksempel fra Vis udskrift

I normalsituationen vil de første to kolonner have samme beløb, med modsat fortegn, og kolonne 3 vil være 0,00.

 

Afløftning af indgående og udgående moms

Tjek og dokumentér, om der er foretaget korrekt momsafløftning ved bogføringen, fx om udgifter er afløftet med splitmoms eller fuld moms via menupunktet   Finans | Udskrifter | Moms | Momsrapport.

 

Klik på Standardrapporter og rapporttypen <Momsrapport, konto>, hvis du vil se totalbeløb pr. konto, eller <Momsrapport, posteringer>, hvis du vil se de enkelte posteringer.

Udfyld i afgrænsning:

6.    Finansenhed fra / til

7.    Konto fra / til

8.    Bogføringsdato fra / til

 

Marker Medtag kun posteringer med momsafløftning.

Klik Vis udskrift nederst til højre.

 

 

Eksempel fra Vis udskrift

Rapporten viser for kontoen, hvor meget der er bogført uden momsafløftning, hvor meget med afløftning af splitmoms (delvis moms) og hvor meget med fuld momsafløftning.

 

I udskriften med de enkelte posteringer kan du tjekke den enkelte postering, fx hvis kontoen bruges blandet og momsafløftning afhænger af den enkelte udgiftstype og anvendelse.

 

Udskriften kan også bruges til støtte for momssandsynliggørelse.


Saldoliste for lejere til årsregnskabet

Du kan let dokumentere og afstemme din restancekonto i årsregnskabet. Vil du fx afstemme konto 71020 Restancer, dvs. hvilke lejere med restancer / forudbetalinger, som tilsammen stemmer med saldoen på kontoen i regnskabet. Du skal blot huske, at du skal have boligbogført inden afstemning.

Udskriv saldolisten fra menupunktet   Bolig | Udskrifter | Saldoliste.

 

Klik på Standardrapporter og rapporttypen <Saldoliste pr. lejer>.

Udfyld i afgrænsning:

9.    Selskab fra / til

10. Ejendom fra / til

11. Ultimodato

 

Klik på knappen Vis udskrift nede i højre hjørne.

 

 

Eksempel fra Vis udskrift

Udskriften er opdelt med kolonner for restancer, forudbetaling og i alt. Det gør det nemt at se den samlede forudbetaling, som man evt. vil bogføre fra aktiver til passiver via periodiseringskonti, eller blot synliggøre via denne udskrift.

 

Beløbene kommer fra lejernes kontokort, optalt til og med den valgte ultimodato.


 

Restanceoversigt – nemt videre til lejer

Få overblik over lejernes nuværende restancer. Er du ved at forberede rykning af lejerne og vil ikke have en liste, men blot nemt videre til den enkelte lejer – fx for at ændre en henstandsdato, så lejere ikke rykkes.

 

Gå til menuen  Bolig | Rykker | Restanceoversigt. Se evt. også beskrivelse af Restanceliste for lejere med forfalden saldo.

 

Udfyld i afgrænsning:

12. Selskab fra / til

13. Ejendom fra / til

14. Restancesaldo fra (fx 500,00 hvis du kun vil se på restancer på mindst 500 kr.)

15. Skæringsdato for restancer (afgrænser på forfaldsdatoen på opkrævningerne)

16. Skæringsdato for henstand (hvis du ikke vil se restancer, hvor der er givet henstand)

17. Skæringsdato for lejerstatus (styrer om lejer er boende / fraflytter på det tidspunkt)

 

Klik på knappen Funktion nede i højre hjørne og vælg Opdater, så kommer listen frem.

 

Hvis du dobbeltklikker på en linje, åbnes lejer-billedet for den relevante lejer. Det gør det nemt at komme over til lejeren, f.eks. for at ændre rykkerkode eller registrere en henstandsdato.

 

 

TIP

Via feltvælgeren kan du ændre på hvilke kolonner, du får vist, og i hvilken rækkefølge. Klik på det lille ikon  i øverste venstre hjørne af tabellen, markér eller afmarkér og træk de relevante kolonner op eller ned. Rækkefølgen af kolonnerne kan også ændres ved at tage i en kolonne med musen og trække den til højre / venstre.

 

Når du har de kolonner og den rækkefølge, du vil have, kan du gemme din oversigt med højreklik og Gem opsætning. Næste gang du skal bruge den samme oversigt, højreklikker du og vælger Hent opsætning.

 

Oversigten kan sættes op til at vise den aldersfordelte saldo, dvs. hvornår restancen stammer fra – via menupunktet   Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange | Lejerrestance oversigt.

Kolonnen Saldo viser den totale restance pr. den valgte skæringsdato.


 

Indbetalt depositum, forudbetalt leje mv. (oversigt pr. opkr.type)

Udskriv en liste med lejernes indbetalte depositum og lignende beløb, som lejerne typisk er opkrævet for med henblik på senere udbetaling ved fraflytning, betaling i varmeregnskabet osv.

Der er ikke tale om lejerens forfaldne saldo, den udskriver du med Saldoliste.

 

Et opkrævet depositum kan godt samtidig være skyldigt, fordi beløbet i første omgang opkræves på lejer – med en opkrævningstype for depositum etc. – og derefter indbetales af lejer med udligning af det opkrævede beløb.

Fordi det er opkrævet på lejer med en opkrævningstype, kaldes den tilhørende udskrift for Oversigt pr. opkrævningstype, fordi det er beløb opkrævet på lejer.

Du vælger udskriften i   Bolig | Lejer | Udskrifter | Oversigt pr. opkrævningstype

Klik på Standardrapporter og rapporttypen <Opkrævningsoversigt>.

Udfyld i afgrænsning:

18. Selskab fra / til

19. Ejendom fra / til

20. Periode fra / til

21. En eller flere Opkrævningstyper, f.eks. 85010 Depositum.

 

Klik Vis udskrift nede i højre hjørne. Udskriften viser det samlede opkrævede beløb for hver lejer, med totaler pr. opkrævningstype.

 

 

Eksempel fra Vis udskrift

 

Depositum, Forudbetalt leje og Bankgaranti

Hvis du vil afstemme lejernes saldo for depositum efter fx at have bogført åbningsbalancer, gør du det nemt med en brugerdefineret udskrift. Vælg i menuen    Generelt | Udskrifter | Brugerdefineret.

 

Klik på Standardrapporter og vælg <Depositumliste>.

Udfyld i Variabler og Afgrænsning:

22. ValgfriDato (fx DagsDato eller en konkret dato)

23. Selskab fra / til

24. Ejendom fra / til

 

Klik Vis udskrift nederst i højre hjørne.

 

 

Eksempel fra Vis udskrift

Fordelen ved denne udskrift er, at den har de relevante opkrævningstyper indbygget som Depositum, Forudbetalt leje og Bankgaranti.

 

Du kan udskrive en tilsvarende liste, hvor du selv kan indtaste de relevante opkrævningstypenumre med den udskrift, der hedder Oversigt pr. opkrævningstype. Du finder den under   Bolig | Udskrifter | Oversigt pr. opkrævningstype.

 

Acontoliste – varme, vand, el, fælles

Hvis du vil afstemme lejernes saldo for aconto varme mv. fx efter at have bogført åbningsbalancer, gør du det nemt med en brugerdefineret udskrift, som du åbner i menuen   Generelt | Udskrifter | Brugerdefineret

 

Klik på Standardrapporter og <A conto-liste>.

Udfyld følgende i afgrænsning:

25. Selskab fra / til

26. Ejendom fra / til

27. ValgfriDato (fx DagsDato eller en konkret dato)

 

Klik Vis udskrift nede i højre hjørne.

 

 

 

Eksempel fra Vis udskrift

 

Fordelen ved denne udskrift er, at den har indbygget de relevante opkrævningstyper, som svarer til netop Aconto varme, Aconto vand, Aconto el og Aconto fælles.

 

Du kan udskrive en tilsvarende liste, hvor du selv kan indtaste de relevante opkrævningstypenumre med Oversigt pr. opkrævningstype (se s. 8).

Indvendig vedligeholdelse på lejemål

Vil du afstemme saldo for indvendig vedligeholdelse på lejemål fx efter at have bogført åbningsbalancer, gør du det nemt i menuen   Bolig | Udskrifter | Indvendig vedligeholdelse

 

 

Klik på Standardrapporter og <Saldoliste pr. lejemålsnr>.

Udfyld i afgrænsning:

28. Selskab fra / til

29. Ejendom fra / til

30. Dato

 

Klik Vis udskrift nederst i højre hjørne.

 

 

 

Eksempel fra Vis udskrift

 

NB

Indvendig vedligeholdelse hører til lejemålet og ikke selve lejeren, og kan også ses på det enkelte lejemål i menupunktet   Bolig | Lejemål (Indv. Vedl. / Kontokort)

 


 

Lejernes årsleje i kr. og kr./m2

Hvis du har behov for overblik over lejernes årsleje og lejen i kr. / m2, får du det nemt via menupunktet   Bolig | Udskrifter | Varslet/gældende leje

 

Klik på Standardrapporter og <Ny Varslet/gældende leje>.

 

Udfyld i afgrænsning:

31. Selskab fra / til

32. Ejendom fra / til

33. Opkrævningsgruppe (fx Husleje – hvis feltet er tomt får du den totale opkrævning)

34. Arealtype for boligens areal (fx Bruttoareal)

35. Lejerstatus pr. (de lejere, som bor der pr. denne dato)

36. Leje pr. (dato den gældende leje / øvrige opkrævning gælder pr.)

 

Klik Vis udskrift nederst i højre hjørne.

 

 

 

 

Eksempel fra Vis udskrift

Med udskriften får du overblik over den øjeblikkelige (pr. datoen) gældende leje.

 

NB

Det er årslejen, som den er på det valgte tidspunkt – og ikke den faktisk opkrævede leje i en periode.

 

Du kan også vælge den specificerede rapport, som udskriver beløbene for hver af lejerens opkrævningstyper, dvs. for leje, aconto varme osv.

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

F9

Gem